ລະບົບຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ&ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ

ແຊຣ໌

ເກັບກຳຂໍມູນພະນັກງານຢ່າງລະອຽດ
-ແຍກພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານ (ຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງຊາດ)
ແຍກພະແນກ, ຕຳແຫນ່ງ, ຫນ້າທີ່ ແລະ ພາກສ່ວນ
ລາຍງານການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ
ເງິນເດືອນພື້ນຖານ
ໂອທີ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນເພີ່ມຕ່າງໆ
ລາຍງານສັງລວມ ແລະ ລາຍງານສະຖິຕິ
ຫນ້າຕ່າງການນຳໃຊ້ 2 ພາສາ
ລາຍງານ 2 ພາສາ ລາວ ແລະ ອັງກິດ
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງລູກເພີ່ມ ໂດຍຜ່ານສາຍແລນ ແລະ ອິນເຕີເນັດ

ຟຣີຄ່າຕິດຕັ້ງ, ຄ່າຝືກອົບຮົມ ແລະ ປື້ມຄູ່ມື
ຮັບປະກັນ 1 ປີ.

EnglishLaoVietnamese