ລະບົບຄຸ້ມຄອງສາງ-ຂາຍສິນຄ້າ

ແຊຣ໌

ການແຍກໝວດໝູ່ ຫລື ປະເພດຂອງສິນຄ້າ
ການສ້າງເລກລະຫັດ ສິນຄ້າ, ຫົວຫນ່ວຍ, ຂະຫນາດບັນຈຸ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ, ລະບົບລາຍງານເຕືອນເມື່ອສິນຄ້າໄກ້ຈະຫມົດໃນສາງ
-ໃສ່ຈຳນວນທີ່ມີໃນສາງເບື້ອງຕົ້ນ ເປີດຍອດຍົກ
-ການເຄື່ອນໄຫວ ຮັບຈາກຜູ້ສະຫນອງ
-ການເຄື່ອນໄຫວ ຈ່າຍໄປພະແນກ ຫລື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
-ການເຄື່ອນໄຫວ ຂາຍສິນຄ້າຫນ້າຮ້ານ ຕັດສາງພ້ອມອັດຕະໂນມັດ ເກັບກຳລາຍການຂາຍປະຈຳວັນ
-ລາຍງານການຂາຍປະຈຳວັນ,ເດືອນ ແລະ ປີ
-ລາຍງານກຳໄລ-ຂາດທຶນປະຈຳວັນ,ເດືອນ ແລະ ປີ
-ລາຍງານສັງລວມສາງປະຈຳວັນ,ເດືອນ ແລະ ປີ
-ລາຍງານສິນຄ້າຍັງເຫລືອໃນສາງປະຈຳວັນ,ເດືອນ ແລະ ປີ

EnglishLaoVietnamese