ແຊຣ໌

ລະບົບຄຸ້ມຄອງໂຮງແຮມ

ໂປຣແກຣມ ໂຮງແຮມ-ຫ້ອງພັກ
Advanced programming Hotel & Guesthouse system
-ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ Customers list
-ບັນທຶກການຈອງຫ້ອງ Booking
-ບັນທຶກການເຂົ້າພັກ Check-in
-ບັນທຶກການຊໍ້າລະຄ່າຫ້ອງ Check-out
-ຂໍ້ມູນການບໍລິການ Minibar (Service)
-ຂໍ້ມູນສະຖານະຫ້ອງ Room status
-ຂໍ້ມູນຫ້ອງພັກ Room list
-ລວມທຸກໆລາຍງານຢ່າງລະອຽດ Daily report

EnglishLaoVietnamese