ຄູ່ມືຊອບແວ

ແຊຣ໌
ລຳດັບຊື່ຟອມວັນທີເບີ່ງລາຍລະອຽດ
1ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ08/07/16ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
2ໂປຣແກຣມບັນຊີ / Accounting Manual24/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
3ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ /APDMAS24/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
4ລະບົບພິມໃບບິນ / Billing System24/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
5ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມ%20ເງິນຝາກ-ເງິນກູ້25/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
6ປື້ມຄູ່ມືໂປຣແກຣມ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ25/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
7ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ25/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
8ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣມແກຣມ ບັນຊີຊັບສິນ25/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
9ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ລະບົບຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການບັນຊີ-ການເງີນຈຸລະພາກ25/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
10ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຳເນົາເອກະສານ25/04/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
11ຸຸູຸູຸູຸູຄູຸຸ່ມືແນະນຳການນຳໃຊ້ໂປແກຣມ ສາງ11/08/17ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
12ຄູ່ມືໂປຣແກຣມ ບັນຊີວິສາຫະກິດ ເລກບັນຊີປີ2021 / Lao accounting software22/09/20ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
13ເລກສາລະບານບັນຊີ ປີ2021/ Chart of account22/09/20ເບີ່ງລາຍລະອຽດ

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ ທົ່ງພານທອງ, ມ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: +85621 263374, 262258 ແຟັກ: 021 262865
ມືຖື : (+856-20) 55508717,22228715
Email : info@apaccount.com, Website : apislao.net/

© 2017 APIS. All rights reserved

EnglishLaoVietnamese