ແຊຣ໌

ລະບົບຄຸ້ມຄອງອອກໃບບິນອາກອນ

ໂປຣແກຣມອອກໃບບິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
-ຂໍ້ມູນສຳນັກງານ
-ການຕັ້ງວັນທີເຮັດວຽກ
-ລະບົບຄວາມປອດໄພ ຜູ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ແລະ ການປ່ຽນລະຫັດ
-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນ

-ການອອກບິນອາກອນ
-ລາຍການອອກບິນອາກອນ
-ລາຍການລູກຄ້າ
-ລາຍການຜູ້ສະໜອງ

-ສະຫລຸບລາຍງານການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນອາກອນ ປະຈຳວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີ.
-ລາຍງານການມອບອາກອນ ປະຈຳວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີ.

EnglishLaoVietnamese