ແຊຣ໌

ລະບົບຄຸ້ມຄອງຮ້ານອາຫານ

ໂປຣແກຣມ ບັນຊີຮ້ານອາຫານ
-ສາມາດແຍກຍ່ອຍຫມວດ ຫລື ປະເພດສິນຄ້າໄດ້
-ສ້າງລາຍການສິນຄ້າຕາມ ເມນູອາຫານ
-ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ
-ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ
-ຂາຍໂດຍການເປີດໂຕະຫລາຍໂຕະພ້ອມກັນ
-ຈອງໂຕະ, ຕໍ່ໂຕະ, ໂອນໂຕະ, ຍ້າຍໂຕະ, ປິດໂຕະ
-ພິມບິນດ່ວນ
-ຊຳລະໄດ້ 4 ສະກຸນເງິນ ກີບ, ບາດ, ໂດລາ ແລະ ຢູໂຣ
-ພິມລາຍງານການຂາຍປະຈຳວັນ
-ພິມລາຍງານເຄື່ອງຢັງເຫລືອໃນສາງ
-ພີມລາຍງານກຳໄລ ປະຈຳວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີ

EnglishLaoVietnamese